A hungarikum kutyafajták törzskönyvezése, általános és szakmai ismertető

Magyarországon a nemzeti fajtáink mindegyike hungarikum státuszú. Védett nemzeti értékünk, kincsünk. Az állattenyésztésben a tenyésztés folyamatában keletkező, a fajtához tartozó egyedek alapvető adatait és a leszármazást rögzítő dokumentum a Törzskönyv. (Hivatalos jele: MET) A törzskönyv vezetése a Magyar Állam feladata. Ezt a feladatát az arra pályázó és a pályázat szigorú értékelésén megfelelt civil szervezetek bevonásával végezteti el. Ezeket a szervezeteket hívjuk államilag elismert tenyésztőszervezeteknek. (röviden: ETSZ) A fajták tenyésztésének megszervezését, minőségi megmaradás feltételeinek megvalósulását, a törzskönyvek vezetését kizárólagosan az ETSZ-ek végzik. Az ETSZ felhatalmazás sem részben, sem egészben nem továbbadható, átruházható jogkör. Az ETSZ jogkör feladat és felelősség is egyben.

 

Törzskönyv - Törzskönyvek vezetése

Alap esetben az ETSZ a saját adminisztrációján belül végzi a törzskönyv vezetés feladatát és állítja ki a származási igazolásokat. Előfordul azonban, hogy az adminisztrációt az ETSZ kiadja bérbe (Infrastruktúra, kapacitás hiányában, stb.) és így végzi azt el. A hungarikum kutyafajtához tartozó kutyánk származási igazolásának elülső oldalán találjuk a törzskönyvet vezető szervezet és az adminisztrációt végző szervezet aláírását és pecsétjét is. Amennyiben e kettő ugyanaz, akkor kétszer ismételve látjuk. De ha e kettő különböző, akkor a bejegyzések eltérhetnek.

Az ún. nyitott törzskönyvű fajtákban lehetséges ismeretlen származású egyedek felvétele a fajtába. A zárt törzskönyvű fajtákban ez nem lehetséges.

 

Származási igazolások besorolása

2019. óta minden hungarikum kutyafajtában lehet több tenyésztőszervezet, amely lehetőséggel éltek is a kutyások és rendszerint 2 vagy több tenyésztőszervezet működik egy-egy fajtában.

A 188/2019 (VII.30) Kormány rendelet alapján a magyar ebfajták törzskönyvei, ahogyan az azokról készült kivonatok, azaz származási igazolások (pedigree) egyaránt közokiratok. A főtörzskönyvi (származási lap) és melléktörzskönyvi tanúsítványokra (regisztrációs lap) ez egyaránt vonatkozik.

 

Származási igazolások tulajdonosa

A származást igazoló bármely dokumentum a törzskönyvezést végző tenyésztőszervezet tulajdonát képezi az után is, hogy megvásároltuk a kutyát. A származást igazoló dokumentum minden esetben a kutyához tartozik, a kutya „személyi igazolványa”. Tulajdonosváltás esetén ezt a kutyával együtt át kell adni a következő tulajdonosnak és a tulajdonjogot át kell rajta vezettetni. A tulajdonjog átírására a kiállító tenyésztőszervezet, vagy a fajtában aktív bármely tenyésztőszervezet jogosult. (Figyelem! Egyéb nem-tenyésztőszervezet kutyás szervezetek nem írhatnak át tulajdonjogot hungarikum kutyafajták egyedei esetében!)

 

Származási igazolások külalakja

A hazánkban alkalmazott származási igazolások B/4-es méretű, kétoldalas színes dokumentumok. Kivitelükben szervezetenként eltérhetnek. A kivitelt az ETSZ a tenyésztőszervezeti felhatalmazásban meghatározott, jóváhagyott dokumentum formulán kötelezett kiadmányozni. Szervezetenként, akár ugyanazon fajtán belül is, ezek eltérhetnek egymástól.

 

Származási igazolások érvényessége

A származási igazolásoknak nincs lejárati ideje. Érvényességük kezdete a rajtuk olvasható dátumtól kelteződik és határozatlan ideig, illetve hivatalos megsemmisítésükig tart. Minden származási igazolás közokirat. Mint közokirat érvényes Magyarországon és minden olyan országban, ország területén történő alkalmazásban, amely elfogadja Magyarország közokiratait. (Egyéb közokiratok: személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, stb)

 

Tenyésztési Terv/Szabályzat

A hungarikum kutyafajták tenyésztésének menetét, feltételeit, kötelező körülményeit, minősítő rendszereit és a törzskönyvezésre vonatkozó szabályzatait a Tenyésztési Terv, mint szakmai operatív szabályzat tartalmazza. A Tenyésztési Terv fajtánként egységesített, az Agrárminisztérium által készített, elfogadott dokumentum. Fajtánként minden ETSZ kötelezően ugyanazt a Tenyésztési Tervet alkalmazza. Megváltoztatásához az adott fajtában aktív ETSZ-ek mindegyikének egyetértése és az Agrárminisztérium engedélye szükséges.

Az adott fajtában érvényes Tenyésztési Terv szövegét kötelezően minden ETSZ weboldalán kifüggesztve megjeleníti.

 

Tenyésztési Tervek eltérései

A hungarikum kutyafajták esetében minden ETSZ köteles ugyanazt a Tenyésztési Tervet alkalmazni, de ezek szövege eltérhet egymástól. (Különböző céges adatok, eltérő humán adatok szerepeltetése, stb) Az eltérések tehát abban lehetnek, amely pontokban az egyes szervezeteknek van saját döntéshozatali joga. (Pl: saját adatai, máshol kiképzett bírók vagy szakszemélyzet elfogadása és képzés megszervezése, állategészségügyi szűréseket végző fórumok elismerése, stb.) Tipikusan ilyenek a szakmai együttműködések, vagy a törzskönyveztetési adminisztrációs segítség igénybe vétele külsős szervezetnél és az ezzel járó sajátosságok, stb.

Az önálló döntéshozatali jog nem terjedhet ki azonban olyan tartalmakra, amelyek központi szakmai irányítás alá tartoznak és a Tenyésztési Terv alapszövegét érintik. A Tenyésztési Terv központilag garantált szövege nem módosítható egyénileg, csak egyedi sajátosságokkal betoldható. Nem-tenyésztőszervezet kinológiai szervezetek említése a Tenyésztési Tervekben egyéni sajátosság, szubjektív betoldás. A betoldások közgyűlési határozatok alapján készülhetnek el és bejelentéskötelesek az irányító hatóság felé. Annak engedélyével kerülhetnek használatba, véglegesítésre.

Így lehetséges, hogy az ETSZ-ek által alkalmazott Tenyésztési Tervek ugyanazok, de szövegezésükben tartalmazhatnak egyedi bejegyzéseket, amelyek szűkítik, vagy tágítják annak alapvetéseit.

Érvénytelen bejegyzések: Előfordul, hogy tévedésből bekerülnek olyan utasítások, rendelkezések, amely nem-tenyésztőszervezet kinológiai szervezetek említésével azok belső szabályzataiban meghatározott, vagy azok által előírt menetrendeket követelnek meg. Ezek a betoldások rendszerint szabálytalanok, mert szembe mennek a hatályos törvényben előírt törzskönyvezési és tenyésztési szabályozással. A hasonló ütközések esetén a jogszabályoknak, törvényeknek primátusa van, erősebb szabályozást jelentenek, ezért automatikusan érvénytelenítik a hivatkozott másik nem-tenyésztő szervezet belső szabályozásának jogérvényét. Ezeket a gyakorlati megvalósításban semmisnek kell tekinteni.

 

Tenyészszemle – Tenyésztésbe vétel

A törzskönyvezett egyedek tenyésztésbe vételéhez az ún. tenyészszemle rendezvényen való részvétel és az ott való megfelelés elengedhetetlen. A Tenyésztési Terv része a tenyészszemle szabályzata is. A tenyészszemlén érvényes származási igazolással rendelkező ivaros kutyák vehetnek részt az előírás szerinti életkorban.

Egyes hungarikum fajtákban kötelező a munkavizsga, különböző állategészségügyi szűrések megléte is a tenyésztésbe vételről kiadandó igazoláshoz, minősítések megadásához. Az ETSZ erről részletes tájékoztatást ad.

 

Fajtaazonossági vizsgálat

Ismeretlen származású egyedeket a nyitott törzskönyvvel rendelkező fajtákba lehet felvenni. Ennek menetét a Tenyésztési Terv szabályozza. Ennek első lépése az ún. fajtaazonossági vizsgálat, amely küllemi és jellemi azonosításból, illetve vérminta leadásából (NÉBIH laborba) származik. Az azonosítást jellemzően tenyészszemle rendezvény keretében végezzük el. A fajtaazonossági vizsgálat sikeres lezárulta után kerülhet sor a tenyészszemle elvégzésére, ha és amennyiben felmerül, hogy a kutya alkalmazása a fajtában tenyészegyedként kívánatos. A fajtaazonosság megállapítása és a tenyésztésbe vételi lehetőség két külön vizsgálat, amely ugyanazon alkalommal elvégezhető. Ismeretlen származású egyedek tenyésztésbe vétele szakmai körültekintést és utánkövetést igényel, a felmerülő komoly kockázati tényezők miatt. Ezért az ETSZ-ek rendszerint szabályozzák ezen kutyák használatát és fokozott adatszolgáltatásra tartanak igényt az utódaik esetében is.

 

Tenyészszemle bírálatok – szakmai bírálatok

Minden ETSZ alapvetően a saját maga által kiképzett szakbírókkal dolgozik, akik a szakmai rendezvényein a bírálatokat adják. Ilyen rendezvény a tenyészszemle is. Lehetőség van arra, hogy az ETSZ elismerjen egy másik kutyás szervezet által kiképzett bírót is. Ez azonban nem automatizmus. Az ETSZ-ek kötelesek egymás bíróinak munkáját elismerni és elfogadni, de alkalmazni az illető bírót nem kötelesek.

 

Tenyésztői kennelek

A törzskönyvezett kutyák neve több részből áll. Elől szerepel az ún. kennel név, az annak a tenyésztőnek a tenyészetét jelölő név, amelyben a kutya megszületett, ahol az anyja él. Második helyen a kutya személyes hívóneve szerepel.

Kennelneveket hungarikum kutyafajtákhoz az ETSZ-ek adnak ki. Az ETSZ elismerhet, konfirmálhat más kutyás nem-tenyésztőszervezetek által kiadott kennelneveket is. Az ETSZ-ek kötelesek egymás által kiadott vagy konfirmált kennelneveket maguk is elfogadni, érvényesnek tekinteni. Nem-tenyésztő kutyás szervezeteknek kötelező elfogadni az ETSZ-ek által létesített, konfirmált kennel neveket, mert azok az ETSZ hivatalos, szakmai működéséből fakadnak.

Minden tenyésztői kennelnek kötelezően van/vannak tulajdonosa/i, egy székhelye és lehet egy vagy több telephelye.

 

Származás ellenőrzés

Hazánkban új almok törzskönyvezésekor kötelező az ún. genetikai alapú származás ellenőrzés elvégzése. Ez kutyánkénti vérvételből áll, amelyben érintettek az almok tagjai és szüleik. Kölyökkutyák esetén nyálkenet vagy vérminta, felnőtt kutyák esetén vérminta leadása szükséges, amelyet a NÉBIH erre szakosodott laboratóriuma igazol vissza a tenyésztőszervezet felé. A visszaigazolás bizonyítja, hogy a megadott szülők genetikai értelemben lehetnek-e a tényleges szülők. Kizárólag ennek birtokában vehetők törzskönyvbe a kölykök. Ezt a vizsgálatot hazai tenyésztőknek a Magyar Állam ingyenesen biztosítja.

 

Kötelező állategészségügyi szűrések

A törzskönyvbe vételhez általában szükséges fajtánként változó állategészségügyi szűrések elvégzése. A leggyakoribb feltétel a csípődiszplázia szűrése. A csípődiszplázia részben örökletes, részben szerzett állapot, amely korai szűréssel (6-7 hónapos korban) felismerhető, javítható, rosszabbodása megelőzhető. A tenyésztésbe vételhez általában az 1 éves kor után készített szűrések fogdahatóak el.

A kötelező szűrések listáját az adott fajtában érvényes Tenyésztési Terv tartalmazza. A szűrések végzésére az Agrárminisztérium előírása alapján minden olyan szakmai fórum jogosult, illetve elfogadható, amely rendelkezik a feladat ellátáshoz szükséges ismeretekkel, felszereléssel és gyakorlattal. Az elfogadható, azaz az elismert bírálati fórumokat az ETSZ jelöli ki saját maga számára, amellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettsége van az Agrárminisztérium, mint irányító hatóság felé. Továbbá kötelezettsége transzparensen ezeket nyilvános felületein kifüggeszteni.

Figyelem! Az elismert bírálati fórumok listája ETSZ-enként eltérhet még egy fajtán belül is! Azonban egymás szakmai dokumentumait (amelyek a szűrési eredmények alapján létesülnek) kölcsönösen kötelesek elfogadni az ETSZ-ek.

 

Export pedigree – Honosítás

A hungarikum kutyafajták származási dokumentumai közokiratok és mint ilyenek belföldön és külföldön egyaránt érvényesek, illetve elfogadásuk kötelező más ország kormányzati szerveinek és más országokban bejegyzett civil szervezeteknek egyaránt. (Figyelem! Ez ritkaság. Rendszerint más országokban ezek alacsonyabb besorolású dokumentumok, ún. magán okiratok!) Export pedigree kiadása lehetséges, de nem szükségszerű. A kutya külföldre kerülésével, esetleg tenyésztésbe állításával a kutya személyazonossága nem szűnik meg. A helyes eljárás a külföldi ország részéről, hogy a benyújtott származási igazolást elfogadja és egy külön dokumentumban rögzíti az elfogadás tényét, illetve a saját törzskönyvi nyilvántartásába bevezetést, annak adatait. Az adott országban ez után a két dokumentum egyszerre igazolja a kutyát.

Az export pedigree azt jelenti, hogy hivatalosan kivezetik a kutyát a magyar törzskönyvből és egy másikba vezetik be. Mivel a magyar törzskönyv (MET) közokirat, másik ország törzskönyvébe való bevezetés akkor indokolt és lehetséges, ha az is közokirati státuszt ad. Ha nem, akkor nincs lehetőség az eredeti törzskönyvi bejegyzés megszüntetésére, hiszen ezzel a fajtából kiírná magát a kutya. Bármely törzskönyvezett kutya identitását, a fajtában való elismerését, a fajtához való tartozását sem adminisztratív, sem gyakorlati indokkal nem veszítheti el. Ez alapvető jogosultsága, amely élethosszig tart és hasonló minősítésű párjával közösen nemzett utódait is megilleti.

(Figyelem! Külföldön működő, törzskönyvet vezető civil szervezetek hungarikum kutyafajtás származási igazolásai nem jelentik automatikusan a fajtában való elfogadását a kutyának. Azt jelentik, hogy az adott külföldi szervezet az adott kutyát pulinak, puminak, stb. definiálja, ismeri el.)

Honosításkor lényegében úgy kell eljárni, mintha a kutya ismeretlen származású lenne. Fajtamegállapító tenyészszemle bírálatot kell elvégezni és csatolni kell az egyéb kötelező tesztek, szűrések eredményeit. Ha a honosításra kerülő kutya ősi soraiban teljesség látható, akkor tenyésztése teljeskörűen engedélyezhető főtörzskönyvi bejegyzéssel. Ha azonban az ősi sorokban hiátusok vannak, akkor a tenyésztésbe vételt korlátozni kell és a melléktörzskönyvbe kerülhet a kutya. Honosítási folyamatnak azonban nagyon ritkán van értelme, mivel a külföldi származási igazolással rendelkező kutya, ha teljesítette a tenyésztésbe vétel hazai feltételeit, akkor teljes értékű, minősíthető tenyészegyednek tekinthető.

 

Hungarikum logó használata

A kilenc magyar kutyafajta mindegyike hungarikum státuszú. A származási igazolásokon esetlegesen található hungarikum logó nem a kutya hungarikum eredetjelölését mutatja, hiszen az alapvetően, jelzés nélkül is eredetvédett a besorolása és a törzskönyvi szereplése által. A hungarikum logó a tenyésztőszervezet szakmai eredetjelölése tartozik. Ennek oka az, hogy az ETSZ-ek nem kötelezően, hanem pályázat útján, a védjegyhasználati jogosultságot elnyerve helyezik el hungarikum védjegyet dokumentumaikon, hivatalos felületeiken. A védjegyhasználat a származási igazolásokon a törzskönyvezést végző szervezet tulajdonát képező dokumentum minőségi hitelesítéséhez és nem az azon szereplő kutyához tartozik.

Ha tehát egy hazai származási igazolásról hiányzik a hungarikum logó, attól még az a kutya, amelynek a dokumentációja, ugyanolyan hungarikum, mint az az egyed, amelynek a származási igazolásán a logó rajta szerepel. Hiba folytán, vagy mert az ETSZ nem kérte a védjegyhasználati jogot, előfordulhat, hogy ez hiányzik, viszont ez később pótolható. A dokumentum értéke nem módosul a logó ráhelyezésével.

 

Másik kinológiai szervezet jelzése a származási igazolásokon

Különleges esetekben előfordulhat, hogy másik kinológiai szervezet jelvénye, logója és munkatársának kézjegye megjelenik a származási igazolásokon. Ennek az a funkciója, hogy megjelölje, hogy ez a másik szervezet ugyan nem rendelkezik állami elismeréssel és így nincs szerepe a hungarikum kutyafajták tenyésztésében, szakmai minősítéseiben, de van olyan személyi és irodai kapacitása, hogy segítséget nyújt az ETSZ adminisztrációban. Egy ilyen szervezet ETSZ általi igénybevételt, mint irodai kisegítő szolgáltató szervezetet jelölnek ezek a jelzések, egyebet nem.

 

Bejegyzések a származási igazolásokon

A származási igazolások a hungarikum kutyafajtákban közokiratok. A rajtuk szereplő adatok és információk helyességét a tenyésztőszervezet a bejegyzést megelőzően ellenőrzi. A valóságtól eltérő bármely adat szerepeltetése ezeken a dokumentumokon érvényteleníti a teljes dokumentumot.  Kétféle bejegyzés típust különböztetünk meg.

Nyomtatott: Ezek a formula elkészítésekor, illetve a tenyésztőszervezet általi kitöltésekor kerülnek rá.

Kézi: Később, az érvényesítés alkalmával, vagy újabb hiteles adatok rávezetésekor kerülnek rá.

A hungarikum kutyafajták származási igazolásaira csak tenyésztőszervezetek készíthetnek bejegyzéseket. Nyomtatott bejegyzéseket a kitöltésben megbízás alapján segítő másik szervezet készíthet az ETSZ felügyelete mellett az ETSZ utasításai alapján.

(Figyelem! Nem-tenyésztő, állami elismeréssel nem rendelkező szervezet tehát tulajdonjogot nem írhat át, egyéb kézi bejegyzéseket sem készíthet.)

 

További információ: https://www.hunniakuvasz.hu/a-hunnia-kuvasz-egyes%C3%BClt-kozlemenye-20…

Kérdezhet tőlünk: iroda@magyarkutyafajtak.hu